Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nadácia Slovenskej sporiteľne

K85YHp5vHAKSpj5CFvnDa5ctZyYiFjcrOWmgUUzN

Výzva na predkladanie projektov v grantovom programe Pre budúcnosť


Slovensko aj celý svet sa v posledných dvoch rokoch výrazne zmenili a prešli ťažkým obdobím, ktoré zanechalo stopy na celospoločenskej atmosfére. Napriek tomu z nedávneho prieskumu Slovenskej sporiteľne vyplynulo, že sa väčšina Slovákov na budúcnosť teší.

Slovenskej sporiteľni a Nadácii Slovenskej sporiteľne na budúcnosti a prosperite Slovenska a jeho obyvateľov mimoriadne záleží a chce sa aktívne pričiniť o to, aby bola čo najlepšia a teda aj čo najzelenšia. Naša banka sa preto v rámci svojich troch verejných záväzkov z roku 2021, okrem iného, zaviazala aj k vysadeniu 300 tisíc stromov do roku 2025. A tým naša iniciatíva pre zelené a udržateľné Slovensko nekončí. Ďalším konkrétnym krokom je vyhlásenie grantového programu v hodnote štvrť milióna eur na podporu zelených riešení a zelených inovácií naprieč Slovenskom.


Cieľ grantového programu


Nadácia Slovenskej sporiteľne, so sídlom Tomášikova 48, 832 73 Bratislava, vyhlasuje grantový program Pre budúcnosť s realizáciou vybraných projektov v roku 2022.


Cieľom grantového programu je priniesť do miest, obcí a komunít funkčné zelené riešenia a zelené inovácie, z ktorých bude mať úžitok široká verejnosť a ktoré budú mať reálny a merateľný dopad na zlepšenie životného prostredia, zlepšenie mikroklímy, podporu biodiverzity, zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, úsporu energií a prírodných zdrojov a podporu cirkulárnej ekonomiky.

V rámci grantového programu Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí finančné prostriedky v celkovej výške 250 000 eur na realizáciu projektov v 2 kategóriách v roku 2022. Úspešní grantisti získajú okrem finančnej podpory aj možnosť bezplatnej odbornej konzultácie pri realizácii svojho projektu.


Podmienky grantového programu

Oprávnený subjekt
• občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, neinvestičný fond;
• mesto, obec, škola;
• centrum voľného času, knižnica, múzeum, galéria;
• účelové zariadenie cirkvi.


Projekt musí byť zameraný na jednu oblasť:
1) Zelené riešenia
2) Zelené inovácie

Zelené riešenia

Hľadáme projekty, ktoré prinesú skutočné zelené riešenia do miest, obcí a komunít na území Slovenska s cieľom pripraviť naše sídla na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – napríklad letné horúčavy, sucho, prívalové zrážky a ďalšie, zlepšiť životné prostredie a mikroklímu, podporiť biodiverzitu a znížiť uhlíkovú stopu.


Môže ísť o nové výsadby alebo revitalizáciu už existujúcich zelených plôch, riešenia blízke prírode v súvislosti s hospodárením so zrážkovou vodou a podobne.


Do grantového programu sa môžu zapojiť aj projekty zamerané na tzv. užitočný outdoor – vytvorenie moderného miesta v meste určeného na stretávanie, oddychovanie či športovanie. Prepája v sebe prvky zelene, čistoty a bezpečnosti, minimalizuje masívne reklamné plochy, prejazdy áut, betónové plochy a pod.


V hodnotení budú uprednostnené projekty, ktoré do prípravy a tvorby zeleného riešenia zapoja obyvateľov, komunitné projekty a projekty, ktoré prispievajú k riešeniu viacerých cieľov tohto grantového programu.


Zelené inovácie


Hľadáme zelené inovatívne projekty, pričom môžu mať aj podnikateľský rozmer neziskového charakteru, ktoré majú merateľný dopad na udržateľnosť, cirkularitu, úsporu energií a prírodných zdrojov a boj s klimatickou zmenou.


Do tejto kategórie sa môžu zapojiť subjekty, ktoré v oblasti cirkularity, úspory energií a šetrenia prírodných zdrojov prichádzajú s inovatívnym riešením.


V hodnotení budú uprednostnené projekty, ktoré majú široký dopad na obyvateľov miest a obcí a budú prinášať dobrý príklad z praxe v oblasti inovácií a riešenia adaptácie na zmenu klímy, šetrenia prírodných zdrojov a prechodu na obehové hospodárstvo.


Projekty by nemali zahŕňať riešenie problému, ktoré žiadateľovi vyplýva z platnej právnej úpravy. Môže však žiadať financie na zefektívnenie už zavedených povinností pomocou inovatívnych riešení.


Výška grantu


Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne na vybrané projekty granty v minimálnej výške 10 000 eur a v maximálnej výške 15 000 eur. Nadácia môže na základe odporúčaní hodnotiacej komisie udeliť grant v nižšej hodnote, ako je požadovaná suma v projekte žiadateľa.


Finančná spoluúčasť žiadateľa je povinná vo výške 10 % celkovej sumy projektu. Žiadosti, ktoré budú od nadácie požadovať sumu mimo rozsahu a nebudú spĺňať povinnosť finančnej spoluúčasti, budú z hodnotenia vyradené ako neoprávnené.


Vybraným organizáciám bude tiež ponúknutá možnosť bezplatnej konzultácie projektu odborníkom v danej kategórii.


Časový harmonogram


1. 3. 2022 vyhlásenie grantového programu
1. 3. 2022 ─ 31. 3. 2022 do 12:00 hod. prihlasovanie projektov
1. 4. 2022 ─ 30. 4. 2022 vyhodnotenie projektov
2. 5. 2022 vyhlásenie výsledkov
2. 5. 2022 – 15. 5. 2022 finalizácia projektov a zmluvný proces máj – november realizácia projektov
do 15. 12. 2022 podanie záverečnej správy a vyúčtovania celého grantu vrátane 10 % spoluúčasti

logo_2