Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nadácia Ekopolis - Sadíme budúcnosť

sadime_buducnosť_logo

O iniciatíve

V iniciatíve Sadíme budúcnosť Nadácia Ekopolis spojila úsilie chrániť životné prostredie, dlhodobú podporu komunitných projektov a rastúci záujem ľudí o to, ako môžeme reálne pomôcť našej krajine.

Sadíme budúcnosť zapája ľudí do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy, ktoré sú symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou.

Naším cieľom je návrat stromov do sídel a otvorenej krajiny, všade tam kde je to potrebné. Teda najmä v lokalitách, kde funkčná zelená infraštruktúra chýba, alebo je narušená. Dôležitou súčasťou prístupu iniciatívy Sadíme budúcnosť je podpora miestnych komunít – aktívnych samospráv, škôl, občianskych združení. Súčasťou iniciatívy sú vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity pre zvýšenie povedomia o význame stromov v krajine.

V Nadácii Ekopolis si uvedomujeme, že výsadba stromov a kvalitnejšia zeleň nie je univerzálnou a ani jedinou cestou k udržateľnej budúcnosti. Výsadbu stromov však považujeme za konkrétny a užitočný spôsob ako urobiť krajinu krajšou, pestrejšou a najmä odolnejšou voči dôsledkom zmeny klímy. Každý strom ovplyvňuje mikroklímu, pohlcuje z atmosféry uhlík a zároveň zadržiava vodu. Každý strom vytvára podmienky pre život iných rastlín, živočíchov, húb a mikroorganizmov. Každý strom je súčasťou ekosystému dôležitého aj pre náš život.

ekopolis

Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis dlhodobo podporuje projekty a činnosť mimovládnych neziskových organizácií na celom Slovensku. Realizuje grantové programy zamerané na aktívne občianstvo a environmentálnu udržateľnosť. Podporuje a spája ľudí i organizácie aktívne v témach udržateľného rozvoja, ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a pri budovaní občianskej spoločnosti. Počas doterajšej existencie od r. 1991 podporila viac než tritisíc projektov mimovládnych organizácií, samospráv, občianskych iniciatív. Realizuje aj vlastné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Spolu so sesterskými nadáciami v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku je členom medzinárodného konzorcia Environmental Partnership Association.
Sadíme budúcnosť je výsledkom úzkej spolupráce s našou sesterskou organizáciou Nadace Partnerství z Brna.

 

Grantový program


Sadíme budúcnosť 2022

1. Program Sadíme budúcnosť


Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov - funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená.
Strom je v programe Sadíme budúcnosť symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou. Výsadba stromov je konkrétnym a užitočným opatrením, ako urobiť krajinu odolnejšou voči dôsledkom klimatickej krízy a straty biodiverzity. Stromy pohlcujú uhlík z atmosféry a ukladajú ho do pôdy, stromy zadržiavajú vodu a ovplyvňujú mikroklímu. Vytvárajú prostredie pre život iných organizmov a tým zvyšujú biodiverzitu. Čistia vzduch, poskytujú tieň, znižujú hlučnosť, spestrujú a skrášľujú prostredie a pozitívne vplývajú na zdravie ľudí. Stromy sú preto jedným z kľúčových faktorov na ceste k udržateľnej budúcnosti.
Dôležitou súčasťou programu je podpora občianskych iniciatív a zapojenie miestnych komunít do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy. V rámci programu kladieme dôraz aj na vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity, šírenie príkladov dobrej praxe a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti sadenia vhodných stromov na vhodných lokalitách.

 

2. Ako funguje grantový program Sadíme budúcnosť


Grantový program Sadíme budúcnosť funguje ako zásobník projektov zameraných na výsadbu stromov, pre ktoré v Nadácii Ekopolis priebežne hľadáme zdroje na ich podporu, predovšetkým z prostredia firemných partnerov a darcov.
V čase vyhlásenia výzvy nie je známa presná výška prostriedkov, ktorú program rozdelí, vieme však, že z prostriedkov, ktoré sú už teraz k dispozícii, bude možné v roku 2022 financovať 10 - 15 komunitných projektov výsadby stromov po celom Slovensku.
Po uzávierke všetky projekty vyhodnotí odborná komisia a časť projektov bude podporených z prostriedkov, ktoré budú v čase vyhodnotenia k dispozícii. Ďalšie kvalitné projekty zaradíme do zásobníka a budú podporené v prípade získania dodatočných finančných prostriedkov.

 

3. Cieľové územia a prvky vegetácie


Program Sadíme budúcnosť sa zameriava na výsadby v kultúrnej krajine – v sídelnom prostredí a v poľnohospodárskej krajine, mimo les. Podporujeme výsadby drevín, ktoré najviac vyhovujú konkrétnej lokalite a požadovaným funkciám, ktoré majú stromy plniť. Preferované sú pôvodné druhy. Okrem solitérov a alejí, ktoré poskytnú tieň pozdĺž ciest, vhodné podmienky pre vtáctvo a hmyz, znížia hlučnosť a prašnosť miest, chceme sadiť aj ovocné sady, ktoré potešia svojimi šťavnatými a voňavými plodmi, či zelené oázy na sídliskách, ktoré zadržujú vodu, v lete ochladzujú vzduch a skrášľujú priestranstvá. V
poľnohospodárskej krajine zasa doplníme remízky a vetrolamy, ktoré budú brániť vysychaniu krajiny, spomalia pôdnu eróziu, zadržia vodu a poskytnú útočisko pre rozmanité živočíchy.

 

4. Výška grantu


Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 4 000 EUR, priemerná výška poskytovaných finančných prostriedkov na jeden projekt je 2 500 – 3 000 EUR. Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z vašich reálnych potrieb.

 

5. Možnosti použitia finančných prostriedkov z grantu


• zakúpenie sadeníc drevín
o orientačne 50 - 80 EUR na 1 sadenicu stromu vrátane DPH (žiadosť o vyšší príspevok je nutné riadne zdôvodniť), pri nákupe uprednostňujte pôvodné, alebo zdomácnené tradičné druhy drevín,
o v minimálnom počte 10 kusov sadeníc stromov,
o nákup kríkov je podporovaný iba ako doplnok k výsadbe stromov,
• zakúpenie pomocného výsadbového materiálu (koly, pletivo alebo iná ochrana proti ohryzu, kotviaci materiál, popruhy, zavlažovacie vaky, mykorízne huby, mulčovacia štiepka z listnatých drevín, kamene a pod.), vrátane drobných opatrení na podporu biodiverzity (napr. barličky pre vtáky),
• úpravy terénu v nevyhnutnej miere,
• zakúpenie/požičanie náradia a nástrojov potrebných na výsadbu alebo následnú starostlivosť (maximálne do výšky 10 % z celkovej žiadanej čiastky),
• doprava sadeníc a materiálu na miesto výsadby (je nutné uviesť vzdialenosť a spôsob prepravy, pri nákupoch odporúčame zvoliť regionálnych dodávateľov, pokiaľ to nie je možné, je potrebné zdôvodniť to),
• propagácia projektu, tlač a tvorba informačných materiálov (maximálne do výšky 10 % z celkovej žiadanej čiastky),
• odborné poradenstvo, práce arboristov, dendrológov (maximálne do výšky 10 % z celkovej žiadanej čiastky),
• následná starostlivosť po dobu 3 rokov do výšky 12 EUR na jeden vysadený strom (ostatné výdavky na následnú starostlivosť po dobu 5 rokov sú povinnou spoluúčasťou žiadateľa).

 

6. Program nepodporuje


• výsadbu ihličnanov (okrem riadne zdôvodnených prípadov) a výsadbu kultivarov neschopných rozmnožovania,
• použitie chemických prostriedkov na ničenie škodcov a buriny, umelých hnojív, rašeliny a substrátu s jej obsahom, farebnej mulčovacej kôry,
• neodbúrateľné geotextílie a iné plastové prvky zabraňujúce rastu bylín,
• externé spracovanie žiadosti o finančnú podporu výsadby,
• mzdové náklady predkladateľov projektu (s výnimkou odborného poradenstva uvedeného v bode 5),
• výkup pozemkov,
• náhradné výsadby podľa § 48 zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z.,
• výsadby mimo územia Slovenskej republiky.

 

7. Kto môže žiadať o grant


• fyzické osoby - neformálna občianska iniciatíva (v tomto prípade je potrebné uviesť 2 osoby zodpovedné za realizáciu projektu a vyúčtovanie grantu),
• registrované mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkevné právnické osoby, spoločenstvá vlastníkov bytov a pod.),
• materské, základné a stredné školy, školské organizácie,
• centrá voľného času a komunitné centrá,
• samosprávy, príspevkové a rozpočtové organizácie nimi zriadené (preferované budú projekty realizované v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených oprávnených žiadateľov).

 

Viac informácii je na webstránke.

logo_2

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pestujeme životaschopné ovocné stromy a kríky, Vašš, Veselý, 2018 Veľkosť: 71.8 MB Formát: pdf Dátum: 15.8.2022
Výsadba ovocných drevín Veľkosť: 3.29 MB Formát: pdf Dátum: 15.8.2022
rezy_prirucka_web3 Veľkosť: 68.9 MB Formát: pdf Dátum: 15.8.2022
Arboristicky_standard Veľkosť: 492.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.8.2022
PROPOZÍCIE-ZELENÉ-OÁZY-2022_fin Veľkosť: 282.5 kB Formát: pdf Dátum: 15.8.2022
PROPOZÍCIE-Sadíme-budúcnosť-2022_final-4 Veľkosť: 215.4 kB Formát: pdf Dátum: 15.8.2022

Video